Resetting your Yubikey PIN counter: https://bascht.com/tech/2022/09/07/resetting-a-yubikey-opengpg-pin-counter/ [https://bascht.com/tech/2022/09/07/resetting-a-yubikey-opengpg-pin-counter/]